Przeglad Filozoficzny 2 2016 mNumer 2 (98)

Rocznik 25

Warszawa 2016

Redaktor zeszytu:

Krzysztof Brzechczyn, Lidia Godek, Antoni Szczuciński

Wystąpienia otwierające i podsumowujące X Polski Zjazd Filozoficzny

KRZYSZTOF  BRZECHCZYN: O etosie filozofowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 11-12

PIOTR GUTOWSKI: Od Kazimierza Twardowskiego. Tradycja Polskich Zjazdów Filozoficznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 13-15

RYSZARD KLESZCZ: O genezie Zjazdów Filozoficznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 16-17

ROMAN KUBICKI: O genezie X Zjazdu Filozoficznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 18-19

KRZYSZTOF BRZECHCZYN, LIDIA GODEK, ANTONI SZCZUCIŃSKI: Optime Meritis de Philosophia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 20-35

KRZYSZTOF BRZECHCZYN, LIDIA GODEK, ANTONI SZCZUCIŃSKI: X Polski Zjazd Filozoficzny. Próba podsumowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 36-44

Dydaktyka filozofii i dydaktyka etyki

KRZYSZTOF A. WOJCIESZEK: Św. Albert Wielki jako wzór nauczyciela filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 45-56

Ekofilozofia

DOMINIKA DZWONKOWSKA: Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 57-68

Grzegorz Francuz: Człowiek i natura – alienacja czy integracja? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 69-82

Epistemologia

PAWEŁ PRUSKI: Problem wrażliwości miary Bayesjańskiej Teorii Potwierdzania – analiza Carnapowskiego argumentu z symetrii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 83-90

Estetyka i filozofia sztuki

BEATA GARLEJ: Wokół Ingardenowskiej jakości postaciowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 91-102

ANNA KAWALEC: Sztuka sprawstwa. Antropologiczny wymiar działania/oddziaływania artystycznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 103-114

SIDEY MYOO: Twórcze roboty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 115-126

ADRIAN STELMASZYK: Etyczne konteksty w twórczości Ryszarda Wagnera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 127-138

Etyka stosowana

PRZEMYSŁAW KACZMAREK: Problem integralności moralnej w etyce prawniczej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 139-150

NATASZA SZUTTA: Etyka cnót wobec wyników badań psychologii społecznej. Propozycje deflacyjnej koncepcji cnoty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 151-164

Etyka teoretyczna

MICHAŁ PIEKARZ: Relatywistyczne aspekty utylitaryzmu Richarda M. Hare’a w świetle krytyki Richarda B. Brandta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 165-176

Bioetyka

ANNA ALICHNIEWICZ, MONIKA MICHAŁOWSKA: „Dama w opałach” i „rycerz bez trwogi” – stereotypy genderowe w dyskursie biomedycznym i bioetycznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 177-186

DOROTA HALINA KUTYŁA: Miejsce dla śmierci PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 187-198

PIOTR GRZEGORZ NOWAK: Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 199-212

JOANNA RÓŻYŃSKA: Etyka i ryzyko w „nieterapeutycznych” badaniach biomedycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 213-226

Filozofia człowieka

PAWEŁ BYTNIEWSKI: Archeologia nauk humanistycznych i filozofia hermeneutyczna – dwie strategie krytyki poznania humanistycznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 227-232

ANNA DWOJNYCH: Filozoficzne ujęcia samotności na podstawie wybranych utworów filmowych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 233-244

Filozofia feministyczna i gender studies

AGNIESZKA HENSOLDT: Pragmatyzm przeciwko wykluczeniom (głosów kobiet) z filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 245-258

Filozofia języka

ROBERT KUBLIKOWSKI: Znaczenie, rozumowanie i normatywność w kontekście inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 259-270

RAFAŁ PALCZEWSKI: O odwoływalności implikacji pragmatycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 271-286

Filozofia polska

TADEUSZ SZNAJDERSKI: Koncepcja natury w filozofii Stanisława Staszica PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 287-298

Filozofia prawa

BARTOSZ RAKOCZY: Od prawa ochrony środowiska do prawa środowiska. Ewolucja aksjologii prawnych podstaw ochrony środowiska PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 299-310

Filozofia przyrody

TOMASZ NIEMIROWSKI: Dlaczego podstawowe terminy teorii ewolucji nie są jasne i jednoznaczne? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 311-324

PAULINA SEIDLER: Czy termin „eter” rzeczywiście stracił odniesienie przedmiotowe? Koncepcja eteru z perspektywy naukowego realizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 325-336

Filozofia religii

RYSZARD MORDARSKI: Spójność (jedność) atrybutów Boga we współczesnej teologii filozoficznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 337-348

MAREK WÓJTOWICZ: Druga część zakładu Pascala – od postawienia na Boga do wiary w Niego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 349-358

Filozofia umysłu i kognitywistyka

ADRIANNA SMURZYŃSKA: Self-blindness. Czy można nie znać swoich przekonań? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 359-366

Filozofia współczesna

IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK: Rozumienie i wyjaśnianie jako metody poznania człowieka w psychopatologii i psychologii światopoglądów Karla Jaspersa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 367-378

JAROSŁAW JAKUBOWSKI: Kwestia jednolitości i ciągłości twórczości Paula Ricoeura PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 379-390

MAREK MACIEJCZAK: Pojęcie racjonalności w Krytyce czystego rozumu I. Kanta z perspektywy współczesnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 391-404

Historia filozofii antycznej, bizantyjskiej i średniowiecznej

JUSTYNA KROCZAK: Filozofowie rosyjscy o bizantyjskim dziedzictwie na Rusi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 405-414

RAFAŁ MARCIN LESZCZYŃSKI: Neoplatoński Bóg Orygenesa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 415-424

MAGDALENA PŁOTKA: Neoplatońskie inspiracje praktycyzmu krakowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 425-436

TOMASZ TIURYN: Platoński naturalizm i poszukiwanie języka idealnego. Interpretacja dialogu Kratylos PDF 24 logo

PrzPrzegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 437-450

WOJCIECH WCIÓRKA: Wczesna teoria supozycji – problemy z zawężaniem odniesienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 451-462

Historia filozofii nowożytnej

WŁODZIMIERZ HEFLIK: Rozróżnienie: przestrzeń jako forma naoczności i formalna naoczność oraz jego rola w filozofii transcendentalnej Kanta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 463-478

KAMILA KRUSZYŃSKA: Wokół hiszpańskiej mitologizacji Seneki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 479-488

Logika i historia logiki

ANNA WÓJTOWICZ: Co to znaczy, że wnioskujemy racjonalnie? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 489-498

Metafizyka i ontologia

ANDRZEJ BIŁAT: Czym jest ontologiczna filozofia formalna? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 499-514

IGNACY S. FIUT: Jak jest możliwa ontologia kosmosu? W kierunku ewolucyjnego poznania Wszechświata PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 515-528

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ: Czy i jak możliwa jest refleksja nad istnieniem? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 529-538

Metodologia i filozofia nauki

ŁUKASZ GOMUŁKA: Filozofia w nauce i nauka w filozofii. Kilka uwag w świetle myśli Stanisława Lema PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 539-552

GRAŻYNA MUSIAŁ: Poznańska Szkoła Metodologiczna – jej rozwój i znaczenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 553-564

EWA PIOTROWSKA: Dokąd zmierza filozofia matematyki? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 565-578

JACEK POZNAŃSKI: Pojęcie granicy nauki w filozofii nauki Nicholasa Reschera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 579-590

TOMASZ ZARĘBSKI: O wpływie Traktatu logiczno-filozoficznego Wittgensteina na filozofię nauki Stephena E. Toulmina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 591-602

Sympozjum specjalne „Varieties of Idealization”

KRZYSZTOF  KIEDROWSKI: Metoda idealizacji i konkretyzacji w negatywistycznej metafizyce unitarnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 603-616

Sympozjum specjalne „Pragmatyzm a dylematy współczesnego świata”

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Pragmatismus über allesPDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2016 (98), s. 617-624