Punktacja

„Przegląd Filozoficzny” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Liczba punktów za publikację wynosi 70.

Zasady publikacji artykułów

1. Nad wysoką jakością materiałów publikowanych w PF czuwa redakcja i rada programowa. Kryterium wyboru stanowią przede wszystkim: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość wywodu. Wybór jest dokonywany na podstawie anonimowych recenzji.

2. Praktyki takie, jak plagiat, ghostwriting i guest authorship, są przejawem nierzetelności naukowej. Wykrycie takich praktyk skutkuje nieprzyjęciem tekstu do druku i powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, do których należy autor itp.). Ponadto redakcja ma prawo wycofać tekst z publikacji, jeżeli praca narusza zasady etyki wydawniczej.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji, skracania tekstów oraz zmiany tytułów.

4. PF zamieszcza materiały sygnowane nazwiskami co najwyżej trojga autorów.

5. Autor:

 • może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, zgodne z profilem PF;
 • powinien przygotować tekst w sposób rzetelny; wykorzystane w publikacji prace powinny być jednoznacznie oznaczone jako cytat – niedopuszczalny jest plagiat; autor powinien wskazać w bibliografii wszystkie publikacje, które wykorzystał przy tworzeniu tekstu;
 • zgłaszając tekst wieloautorski, ma obowiązek ujawnić i opisać wkład poszczególnych osób w jego powstanie;
 • powinien przygotować tekst zgodnie z podanymi wytycznymi edytorskimi;
 • powinien zanonimizować tekst zgłaszany do PF – usunąć z niego wszelkie elementy, które pozwalałyby zidentyfikować autora tekstu (w szczególności imię i nazwisko oraz autocytowania);
 • w trakcie redakcyjnego opracowania publikacji powinien dokonać korekty publikacji i zwrócić ją w określonym przez redakcję terminie;
 • ma świadomość, że złożenie tekstu do druku jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na PF oraz wyrażeniem zgody na zamieszczenie wydrukowanego materiału na stronie internetowej PF.

Procedura recenzowania

1. Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał.

2. Recenzent:

 • powinien dostarczyć recenzję w ustalonym terminie i w ustalonej formie (formularz recenzji). Jeżeli z istotnych powodów nie jest w stanie dotrzymać terminu lub podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję;
 • powinien przygotować recenzję, która ma charakter obiektywny. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane;
 • w razie potrzeby, powinien wskazać odpowiednie prace związane z problematyką artykułu, które nie zostały zacytowane przez autora;
 • nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych korzyści;
 • nie powinien recenzować tekstu, jeśli może występować konflikt interesów z autorem;
 • nie może ujawniać recenzowanej pracy ani recenzji osobom trzecim (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).

3. Lista recenzentów PF – Plik PDF

Terminy publikacji tekstów

Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

Przygotowanie tekstu do druku

1. Teksty prosimy dostarczać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Rozprawy powinny być przygotowane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy redagowaniu publikacji naukowych. Łącznie z przypisami i bibliografią ich długość nie powinna przekraczać 40 tys. znaków liczonych ze spacjami, czyli w praktyce ok. 15 stron. Recenzje nie powinny przekraczać 10 tys. znaków.

3. Do artykułu należy dołączyć: 5‒10 słów kluczowych, krótkie (ok. 1/4 strony) streszczenie oraz notę o autorze (ok. 3 zdań). Tytuł artykułu, słowa kluczowe i streszczenie prosimy podać także w wersji angielskiej.

4. Preferowany jest następujący sposób podawania not bibliograficznych na końcu tekstu:

Fukuyama F. (1999), Wielki wstrząs, przeł. H. Komorowska, K. Dorosz, Warszawa: Politea.
Quine W.V.O. (2000), Dwa dogmaty empiryzmu, w: tenże, Z punktu widzenia logiki, przeł. B. Stanosz, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 49‒75.
Williams B. (2000), Wstyd i autonomia, przeł. Ł. Sommer, w: J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 169‒198.
Woleński J. (2010), Pragmatyzm a filozofia i teoria prawa, „Przegląd Filozoficzny” 4, s. 219‒231.

5. Odnośniki w tekście przyjmują postać: (Fukuyama 1999: 44), (Quine 2000: 71).

6. Bibliografia powinna być sporządzona w alfabecie łacińskim (przyjmowane są transliteracje z innych alfabetów).

Oświadczenie

Prosimy wraz z tekstem przesłać do redakcji następujące OŚWIADCZENIE.