numer 3 2015 Przeglad Filozoficzny nNumer 3 (95)

Rocznik 24

Warszawa 2015

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Oświeceniowa destrukcja współczesnej kultury w świetle poglądów Alasdaira MacIntyre’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 7-22

ANNA GŁĄB: Świat po apokalipsie. Etyka według Cormaca McCarthy’ego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 23-38

SZYMON SZCZĘCH: Myślenie a kwestia zła. Unde bonum? w filozofii Hannah Arendt PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 39-56

ANDRZEJ DĄBROWSKI: Kontrowersje wokół intencjonalnego charakteru emocji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 57-74

JOANNA KOMOROWSKA-MACH: Pojęcie introspekcji w psychologii potocznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 75-90

MICHAŁ BIAŁEK: Przegląd badań współczesnej kognitywistyki nad efektem przekonań PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 91-108

KINGA JĘCZMIŃSKA: Trzy antykartezjańskie teorie świadomości

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 109-124

TOMASZ KORBAK: Apercepcja transcendentalna w kantowskim modelu epigenezy czystego rozumu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 125-142

PIOTR ŁACIAK: Racjonalność świata jako irracjonalny fakt w filozofii krytycznej Kanta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 143-158

ŁUKASZ BOROWIECKI: Miejsce „tego, co mistyczne” w strukturze Traktatu Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 159-176

JACEK JAROCKI: Historyczne i systematyczne ujęcie monizmu neutralnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 177-194

KATARZYNA WEJMAN: Doświadczenie obrazu w fenomenologii E. Husserla i J.-P. Sartre’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 195-212

ADAM CHMIELEWSKI: Teoria działania w zastosowaniu do sztuki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 213-224

MARTA ZARĘBA: Interpretacja działań negatywnych w świetle Davidsonowskiej teorii działania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 225-242

MATEUSZ ŁEŁYK: O dwóch podejściach do analizy związków forycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 243-264

Recenzje

WOJCIECH SADY: Nieodpowiedzialnie o związkach epistemologii z nauką 

W. GRYGIEL, Stephana Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 265-274

IRENA MAKAREWICZ: Kto tu naprawdę rządzi? 

M.S. GAZZANIGA, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 275-284