konferencja Gottfried Wilhelm Leibniz

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ. POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ

Warszawa, 7 – 8 czerwca 2016

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 7 czerwca 2016 r.

08:45 – 09:00Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW prof. Krzysztofa KOSEŁĘ

09:00 – 09:30Krystyna KRAUZE-BŁACHOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Jeszcze raz o filozofii natury i pojęciu substancji u młodego Leibniza

09:30 – 10:00Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Atom ontologiczny: atom substancji

10:00 – 10:30Bogusław PAŹ (Uniwersytet Wrocławski)

Cogito i intencjonalność. Realistyczny wymiar epistemologii i monadologii Leibniza

10:30 – 11:00Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Konkurencyjne teorie monad

11:00 – 11:30Marek ŁAGOSZ (Uniwersytet Wrocławski)

Relacjonalizm w ontologii czasu: G.W. Leibniz, W. Ockham, Arystoteles

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Elżbieta JUNG (Uniwersytet Łódzki)

Robert PODKOŃSKI (Uniwersytet Łódzki)

Rachunek nieskończonościowy: R. Swineshead i G.W. Leibniz

12:30 – 13:00Jan CZERNIAWSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności

13:00 – 13:30Marek SZYDŁOWSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł TAMBOR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii

13:30 – 14:00Piotr LEŚNIAK (Uniwersytet Opolski)

Perspektywizm przyrodniczy Leibniza w świetle filozofii procesu Whiteheada

14:00 – 14:30Monika MALMON (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Teoria reprezentacji G.W. Leibniza. Prawda

14:30 – 15:00Michał PIEKARSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Reprezentowanie a wyrażanie. Leibniz a współczesny spór o reprezentacje

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Jan WOLEŃSKI (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Status zasady racji dostatecznej

16:30 – 17:00Anna WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Zasada racji dostatecznej i zasada racji niedostatecznej

17:00 – 17:30Stanisław KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Czy Gödel unicestwił marzenie Leibniza?

17:30 – 18:00Julia JANKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Poglądy Gödla i Leibniza na temat czasu i przestrzeni z punktu widzenia ich teorii pojęć i matematyki

18:00 – 18:30Mieczysław OMYŁA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Idea identyczności Leibniza i jej współczesne kontynuacje

18:30 – 19:30Bogusław WOLNIEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Melioryzm Leibniza

Środa, 8 czerwca 2016 r.

09:00 – 09:30Mariusz GRYGIANIEC (Universität Augsburg, Niemcy)

Leibnicjańskie inspiracje koncepcji tożsamości osobowej u R.M. Chisholma

09:30 – 10:00Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)

Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper

10:00 – 10:30Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski)

Nieświadomość u Leibniza

10:30 – 11:00Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem

11:00 – 11:30Marek PIWOWARCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Dariusz ŁUKASIEWICZ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

O niektórych ideach Leibniza we współczesnej analitycznej filozofii religii

12:30 – 13:00Marek NOWAK (Uniwersytet Warszawski)

Teodycea między Augustynem a Leibnizem

13:00 – 13:30Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

„Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei

13:30 – 14:00Tadeusz SZNAJDERSKI (Uniwersytet Gdański)

G.W. Leibniza racjonalna droga do Boga

14:00 – 14:30Przemysław GUT (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Za co Leibniz skrytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę?

14:30 – 15:00Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski)

W cieniu fatalizmu: wolność i odpowiedzialność w ramach systemu metafizycznego G.W. Leibniza

15:00 – 16:00Przerwa na obiad

16:00 – 16:30Zbigniew DROZDOWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Leibniz — filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy?

16:30 – 17:00Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Leibniz, sen i kryterium realności

17:00 – 17:30Paweł OKOŁOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Jakich rządów Polacy potrzebują: Polska w świetle idei politycznych Leibniza

17:30 – 18:00Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Czy kalendarze odebrały ludziom szczęście?

18:00 – 18:30Joanna GĘGOTEK (Uniwersytet Warszawski)

W czasie i przestrzeni. Główne idee geologii Leibniza

18:30 – 19:00Marcin RYCHTER (Uniwersytet Warszawski)

Liczbowe przyjemności — Leibniz o muzyce

19:00 – 19:30Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Światy możliwe