JEAN-JACQUES ROUSSEAU. NATURA I KULTURA

JEAN-JACQUES ROUSSEAU. NATURA I KULTURA

Warszawa, 12 – 13 czerwca 2012 roku

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 12 czerwca 2012 r.

INTERPRETACJE

09:15 – 09:30Otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW

Aleksandra Ochockiego

09:30 – 10:00Halina WALENTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Jan Jakub Rousseau – prekursor konceptu dialektyki oświecenia

10:00 – 10:30Sylwia ZAWADZKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Trzy oblicza wolności człowieka w pismach J.J. Rousseau

10:30 – 11:00Ewa SADURSKA-DUFFY (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

„Wszystko jest dobre, co z rąk Stwórcy pochodzi, wszystko paczy się w rękach człowieka” – natura jako przedmiot naukowej i osobistej refleksji

11:00 – 11:30Adam FIJAŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

„Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre…” – o pierwszych wydaniach i pierwszych tłumaczeniach Emila czyli o wychowaniu Jana Jakuba Rousseau

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Rafał GODOŃ (Uniwersytet Warszawski)

Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne

12:30 – 13:00Rafał WIERZCHOSŁAWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Idea wolności politycznej J.J. Rousseau a dylematy współczesnego neorepublikanizmu

13:00 – 13:30Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Czy propozycja Rousseau odrodzenia nauk i sztuk przyczyniła się do naprawy obyczajów?

13:30 – 14:00Zbigniew WRÓBLEWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Natura i kultura w dyskursie ekologicznym

14:00 – 14:30Janusz OSTROWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Polityka i religia w myśli Rousseau

14:30 – 15:30Przerwa na obiad

15:30 – 16:00Halina ROTKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego”

16:00 – 16:30Jarosław BACŁAWSKI (Uniwersytet w Białymstoku)

Wola powszechna i jej stabilność według J.J. Rousseau

16:30 – 17:00Jolanta CZERZNIEWSKA (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau

17:00 – 17:30Janina KAMIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

Myśl pedagogiczna Jeana-Jacques’a Rousseau w pracach Komisji Edukacji Narodowej

17:30 – 18:00Maciej SADOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Czy projekty ustrojowe dla Polski i Korsyki są konkretyzacją republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej?

Środa, 13 czerwca 2012 r.

KONFRONTACJE

10:00 – 10:30Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk

10:30 – 11:00Piotr PASTERCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Umowa społeczna jako wyraz przejścia ze stanu natury do stanu kultury w świetle Girardowskiej teorii mimetycznej pożądliwości

11:00 – 11:30Katarzyna SZUMLEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Braterska umowa społeczna, czyli filozofia Rousseau w ujęciu Carole Pateman

11:30 – 12:00Przerwa

12:00 – 12:30Dominika BRYKAJŁO (Uniwersytet Warszawski)

Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau

12:30 – 13:00Janusz KUCHARCZYK (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)

Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w myśli Rousseau

13:00 – 13:30Milena JAKUBIAK (Uniwersytet Szczeciński)

Rousseau a Hume

13:30 – 14:00Joanna MIKSA (Uniwersytet Łódzki)

Inspiracje filozofią Jana Jakuba Rousseau w antropologii moralnej Immanuela Kanta. Fascynacja i polemika

14:00 – 14:30Kamil POPOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka

14:30 – 15:30Przerwa na obiad

15:30 – 16:00Justyna WODZIK (Uniwersytet Szczeciński)

Mary Wollstonecraft i feministyczna krytyka Emila Rousseau

16:00 – 16:30Anna KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Przyjemność z natury czy z kultury? Widowisko według J.J. Rousseau

16:30 – 17:00Szymon SOLECKI (Uniwersytet Opolski)

Wyznania J.J. Rousseau jako przykład koncepcji tożsamości narracyjnej Ch. Taylora

17:00 – 17:30Jerzy PLUTA (Uniwersytet Warszawski)

Rousseau a Themerson

17:30 – 18:00Anna SZKLARSKA (Uniwersytet Jagielloński)

Arnold Gehlen jako anty-Rousseau